Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Bioprodukty.sk


Článok I.

Definícia pojmov

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je DOUBLE CROSS s.r.o., so sídlom Košická Polianka 110, 044 41 Košice, zapísaná v OR: Sro, 36827/V, Okresného súdu Košice I, IČO: 48 040 096,
  DIČ: 2120002269, IČ DPH: SK2120002269.
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 3. Internetový obchod je v sieti internet verejne prístupný a umožňuje objednávanie tovarov.
 4. Tovarom sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.
 5. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho, uvedený v ponuke internetového obchodu elektronickou objednávkou. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky e-mailom na adresu: info@bioprodukty.sk. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky.

Článok III.

Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie: číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru a číslo účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar (). Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe a formulárom späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). 
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zásielkovou spoločnosťou. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, bude spotrebiteľovi vrátená prijatá platba: kúpna cena za tovar, do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar je potrebné vrátiť kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a kópie dokladu o kúpe), v stave a v hodnote, v akom spotrebiteľ tovar prevzal. V opačnom prípade môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods.1 Občianskeho zákonníka).
 7. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

Článok IV.

Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, Slovenská pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne zadaním nesprávnej adresy kupujúcim.
 4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do prepravného listu. Kupujúci je o tejto skutočnosti povinný ihneď upovedomiť predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 6. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad - faktúru, príp. zjednodušený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Článok V.

Platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
 2. Kúpna cena tovaru je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 3. Kupujúci vykonáva platbu, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 • Pri prevzatí tovaru: Dobierkou (zásielková služba) 
 • Pred prevzatím tovaru: Bankovým prevodom / Vkladom na účet

Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.


Článok VI.

Záručné a reklamačné podmienky

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie odporúčame kupujúcemu zaslať predávajúcemu Reklamačný formulár alebo e-mail na adresu info@bioprodukty.sk, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov(ak boli súčasťou) a faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote e-mailom alebo poštou.
 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku, ktoré môže byť závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku, ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa a ďalej výrobok nepoužívať, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku závady, prípadne ju včas odstrániť.

Článok VII.

Ochrana súkromia

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely plnenia predmetu uzatvoreného kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms).
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Článok VIII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami", sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi "Všeobecnými obchodnými podmienkami" a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.                                                                    

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.
O ich používaní a možnostiach nastavenia
sa môžete informovať bližšie tu.